Foreningen Tegneseriemuseet har bistått Tegneseriemuseet i Norge fra 2001 og hatt eierskap til samlingene fra 2016.

Alle kan søke om medlemskap i foreningen eller støtte den med gaver.

Referat fra ordinært årsmøte i Tegneseriemuseet lørdag 10. februar 2024 klokken 18.00 i Tegneseriemuseet i Norge

Valg av møteleder. Forslag om Hanne Chr. Dunker. Enstemmig valgt. Valg av referent. Forslag om Jan Petter Krogh. Enstemmig valgtValg av tellekorps om noen ber om det. Ingen ba om dette.Godkjennelse av innkallelse og dagsorden. Enstemmig godkjent. Kontroll av stemmerett. 10 medlemmer representert. Godkjennelse av styrets årsberetning for 2023. Enstemmig godkjent.Godkjennelse av regnskapet for 2023. Enstemmig godkjent. Kontingentfastsettelse for 2025. Styrets forslag er uendret kontingent på 300,- kr. Enstemmig godkjent. Valg av styreleder, forslag om gjenvalg av Stein Barli. Enstemmig godkjent. Valg av nestleder, forslag om gjenvalg av Hanne Chr. Dunker. Enstemmig godkjent. Valg av kasserer, forslag om gjenvalg av Jan Petter Krogh. Enstemmig godkjent. Valg av styremedlemmer: forslag om gjenvalg av Margareth Bjerke Andersson, John Chr. Elden, Kjell Steen, Oskar Garnes og Øystein Sørensen samt nytt medlem:Oddvar Engelund. Enstemmig godkjent. Innkomne forslag. Styret foreslår ny tekst i vedtektene:

§ 1. Navn. Foreningens navn er Tegneseriemuseet I Norge.

§ 2. Formål. Foreningen har til formål å fremme ytringsfrihet og trykkefrihet gjennom eierskap og drift av Tegneseriemuseet i Norge med Det nasjonale Tegneseriearkivet og Tegneseriegalleriet.

§ 3. Organisasjonsform. Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende.

§ 4. Medlemmer. Alle kan søke medlemskap. Styret godkjenner eller avslår søknader om medlemskap. Medlemmer må betale den av årsmøtet fastsatte kontingent. Inn- og utmeldelse må skje skriftlig. Styret kan ekskludere medlemmer. Foreningen har to former for medlemskap: Enkeltmedlem og æresmedlem (som ikke betaler kontingent).

§ 5. Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet. Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

§ 6. Årsmøte. Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, personlig eller via fullmakt, og alle medlemmer har én stemme. Ordstyrer velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring på foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten. Benkeforslag tillates ikke.

§ 7. Årsmøtets oppgaver

a) Velge ordstyrer og referent.

b) Velge tellekorps (to personer) om dette kreves av noen tilstedeværende.

c) Kontroll av de tilstedeværendes stemmerett og fullmakter og tilsvarende kontroll av de innkomne poststemmene/ e-poststemmene.

d) Godkjennelse av innkallelsen til årsmøtet.

e) Styrets årsberetning.

f) Fjorårets regnskap.

g) Valg av styreleder.

h) Valg av nestleder.

i) Valg av kasserer

j) Valg av inntil 6 styremedlemmer.

k) Fastsettelse av kommende års kontingent.

l) Innkomne forslag.

ml Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte.

§ 8. Ekstraordinære årsmøter. Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkallelse skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14. dagers varsel. Et ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallelsen.

§ 9. Styret. Foreningens styre på minst tre, høyst ni medlemmer er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret holder møter når styreleder, nestleder eller et flertall av styremedlemmene ber om det. Møtene ledes av leder (eventuelt nestleder). Styret er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er tilstede. Alle avgjørelser i styret treffes med simpelt flertall. Leder er foreningens ansvarlige representant. Nestleder er ansvarlig for referater. Kasserer er ansvarlig for årsregnskapet. Hvis leder trekker seg rykker nestleder automatisk opp som leder. Styret skal iverksette årsmøtebestemmelser og har ansvaret for den daglige driften. Styret behandler alle søknader om medlemskap og eksklusjon av medlemmer. Styret forvalter foreningens midler og fremlegger hvert år regnskap og beretning. Styret representerer foreningen og dens medlemmer samlet og enkeltvis utad. Styret er selvsupplerende.

§ 10. Signaturrett. Leder og nestleder har signaturrett hver for seg.

§11. Vedtektsendringer. Endring av disse vedtektene kan kun gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslaget må stå på sakslisten og det kreves 2/3 av de avgitte stemmene for å få endringen gjennomført.

§ 12. Oppløsning. Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøter og krever 3/4 flertall. Foreningens aktiva skal efter oppløsningen og gjeldsavleggelsen tilfalle det formålet foreningen arbeider for å fremme, ved at aktiva blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøtet selv bestemmer. Ingen medlemmer har krav på noen av foreningens midler eller andel av disse. Enstemmig godkjent.

Årsberetning for 2023

Ordinært årsmøte. Ordinært årsmøte ble avholdt den 11. februar 2023. 8 medlemmer representert. Årsberetning og årsregnskap for 2022 ble godkjent. Kontingenten ble beholdt på 300,- kr. Nytt styre ble valgt; Stein Barli (leder), Hanne Chr. Dunker (nestleder), Jan Petter Krogh (kasserer), Margareth Bjerke Andersson, Bozena Blili, John Chr. Elden, Oskar Garnes, Kjell Steen og Øystein Sørensen (styremedlemmer). Alle valgt ved akklamasjon. Årsmøtet 2024 avholdes lørdag 10. februar 2024 kl. 18.00 i Hadelandsgården.

Driften. Besøkstallet i museet var på 565 mot 425 siste år. En gledelig økning. Salget var på 114.947,- som er ca. 10.000,- over fjorårets. Vi har holdt åpent alle lørdager-søndager kl. 14-17, samt sommeråpent onsdag, torsdag og fredag fra 20. juni til 20. august, alle dager fra kl. 14-17 og på dugnad.

PR. Vi markedsfører oss via medlemskap i Informasjonskontoret i Norge (IKIN), Leseland og Riksmuseet samt Riksmuseene AS. I tillegg kommer veiskilt, utvendige skilter, egen hjemmeside, Google, Foreningsportalen i Gran, TripAdvisor, Facebook, Visit Ostlandet, Visit Norway og Oslo Promotions. Den 8. mars fikk vi bred omtale i Hadeland, mesteparten av førstesiden pluss to helsider inni, rikt illustrert. I tillegg i nettavisen et utall bilder fra museet. Vi har visittkort, pins, krus, kjøleskaps-magneter, postkort, lommekniver, diverse penner og tøymerker til PR- og vervebruk. Ta kontakt for verveeffekter!

Utstillingene. Forlagene sender inn sine utgivelser og i tillegg har vi mottatt som gaver mengder av gamle tegneserier og også noen originaler, så arkiv og utstillinger øker jevnt. Det er anskaffet og montert 400 nye arkivesker i forbindelse med en større endring av kontor- og arkivrommene.

Medlemstall/ økonomi. Medlemstallet økte i 2023 til 34 betalende medlemmer. Vi er organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum, noe som gir våre medlemmer en rekke fordeler, se på NTFs hjemmesider: www.tegneserieforum.no. Regnskapet viser et lite overskudd.

Vi bytter til Totenbanken!

Grunnet stadig høyere gebyrer i gamlebanken flytter vi til Totenbanken, en rimelig bank! Nytt kontonummer er 2050.46.07500.


Årsberetning for 2022

Ordinært årsmøte. Ordinært årsmøte ble avholdt den 5. mars 2022. 10 medlemmer representert. Årsberetning og årsregnskap for 2021 ble godkjent. Kontingenten ble beholdt på 300,- kr. Nytt styre ble valgt; Stein Barli (leder), Hanne Chr. Dunker (nestleder), Jan Petter Krogh (kasserer), Margareth Bjerke Andersson, Bozena Blili, John Chr. Elden, Kjell Steen og Oskar Garnes (styremedlemmer). Alle valgt ved akklamasjon. Styrets forslag til nytt 14. punktum i § 4 «Benkeforslag tillates ikke.» enstemmig vedtatt.

Driften. Besøkstallet i museet var på 425 mot 449 siste år. Salget var på 105.185,- som er ca. 20.000,- over fjorårets. Vi har holdt åpent alle lørdager-søndager kl. 14-17, samt sommeråpent onsdag, torsdag og fredag fra 20. juni til 20. august, alle dager fra kl. 14-17.

PR. Vi markedsfører oss via veiskilt, utvendige skilter, egen hjemmeside, Google, Foreningsportalen i Gran, TripAdvisor, Facebook, Visit Innlandet, Visit Norway, Oslo Promotions. Vi er organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum, noe som gir våre medlemmer en rekke fordeler, se på NTFs hjemmesider: www.tegneserieforum.no. Vi er medlem i Informasjonskontoret i Norge (IKIN), Leseland og Riksmuseet og markedsføres via disse. Vi har visittkort, pins, krus, kjøleskaps-magneter, postkort, lommekniver, diverse penner og tøymerker til PR- og vervebruk. Ta kontakt for verveeffekter!

Utstillingene. Forlagene sender inn sine utgivelser og i tillegg har vi mottatt gaver og originaler så arkiv og utstillinger øker jevnt.

Medlemstall. Medlemstallet økte i 2022 til 32 betalende medlemmer.

Økonomi. Inntektene økte til 181.274,-, men utgiftene økte fra 167.310,- til 181.537,-. Det ble på allmøte i huset den 5. august og i styremøte 27. august vedtatt å konsolidere Tegneseriemuseet inn i Tegneseriehuset AS regnskapsmessig som en avdeling. Foreningen har fortsatt ansvaret for å holde åpent på dugnad samt å ta imot billettinntekter og andre gaver til museene. Inntektene overføres så til Tegneseriehuset AS.

Nytt æresmedlem. Historieprofessor Øystein Sørensen ble enstemmig valgt til nytt æresmedlem av styret da han har bistått museet siden starten i 1996.