Tegneseriemuseets Venner

Hils på Børre!
Hils på Børre!

Dersom du ønsker å støtte landets eneste museum for den 9. kunstart, da melder du deg inn her. Uten Venneforeningen hadde det ikke eksistert noe musem i Brandbu for tegneserier og tegneserieskapere. Venneforeningen holder museet åpent på dugnad og kjøper inn gjenstander som kan stilles ut.

 

Som medlem av Venneforeningen kommer du gratis inn på museet og du bli også medlem av Norsk Tegneserieforum (NTF). Dette gir 10% rabatt hos Tronsmo bokhandel, Outland-kjedens butikker, Tegne.no og Malepaletten. Du får Bobla, årbok, nål, SPROING-stemmerett m.m. Se www.tegneserieforum.no

Kontingenten er på 300,- kr og betales til konto 2020 31 09807. Samtidig sender du en e-post med navn, adresse og telefonnummer til oss. (Post@tegneseriemuseet.no)

Venneboden. Vi tilbyr nå våre medlemmer fine lommekniver (50,-) og penner i mange varianter (30,-) med foreningens navn på. Vi har også  kjøleskapmagneter med Biff & Børre samt Hadelandsgården om sommeren og vinteren (30,-). Ny medlemsnål  (100,-). Verver du et nytt medlem får du tilsendt vervepremie fra Venneboden. Husk å sende oss en e-post.

Årsberetning for 2018

Ordinært årsmøte. Ordinært årsmøte ble avholdt den 10. mars 2018. Årsberetning og årsregnskap for 2017 ble godkjent. Kontingenten ble beholdt på 300,- kr. Nytt styre ble valgt; Margareth Bjerke Andersson (leder), Svein Johan Strøm Haugen (nestleder), Jan Petter Krogh (kasserer), Bozena Blili (styremedlem). NTFs landsmøte har vedtatt å ta tilbake eierskapet til samlingene. Vi ble anmodet om å fortsatt påta oss daglig drift. Dette ble akseptert.

Driften. Besøkstallet i museet synker stadig, sist år til 195 pluss to grupper på hhv. 25 og 45, totalt 265. Avtalen med Fellesantikvariatet AS om sammen med dem å drifte en raritetsbutikk i gamlebygget i Hadelandsgården ble sagt opp pr. 1. januar 2019 da omsetningen ikke kunne forsvare fortsatt drift.

PR. Vi fikk en helsides omtale i Hadeland 06.07., fire siders artikkel i Prosa 6/18, friannonser i Hadeland og Oppland Arbeiderblad under «Det skjer» og i «Oppslagstavla» på Radio Randsfjord samt annonser på Radio Randsfjord forskuddsbetalt av antikvariatet i 2017 alt i juli-august.

Utstillingene. Det er gitt mange og store gaver til museet i perioden, originaler, kunstverk og mange tegneserier. Publikumsarealet er utvidet og innsynet i særlig annen etasje bedret.

Medlemstall og økonomi. I 2018 hadde vi 23 betalende medlemmer. Vi fikk 1.000,- i driftsstøtte av Gran kommune, tippemidler og støtte fra Sparebank1-stiftelsen med 2.000,- og støtte fra IKIN med 70.000,-.

Foreningen er organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum. Alle medlemmer får to til tre nummer av Bobla, 10% rabatt hos Outland-butikkene og Tronsmo bokhandel på tegneserier, 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn AS / www.tegne.no samt Malepaletten AS på tegneutstyr, en ny tegneseriebok gratis tilsendt hvert år og rett til å delta i SPROING-juryen. Medlemskapet i foreningen som skapte museet og som er den eneste større i Norge med nær 200 medlemmer, er viktig for museets anseelse i og utenfor tegneseriemiljøene.

Materiell. Vi har visittkort , pins, krus, kjøleskapsmagneter, postkort, lommekniver, diverse penner og tøymerker til PR- og vervebruk. Ta kontakt for verveeffekter!

Brandbu, den 31. desember 2018

Margareth Bjerke Andersson (leder) ,Svein Johan Strøm Haugen (nestleder), Jan Petter Krogh (kasserer), Bozena Blili (styremedlem)

Referat fra ordinært årsmøte i Tegneseriemuseets Venner

Lørdag 9. mars 2019 klokken 15.00 i Tegneseriemuseet i Norge

1. Valg av møteleder. Margareth Bjerke Andersson foreslått og valgt ved akklamasjon.

2. Valg av referent. Jan Petter Krogh foreslått og valgt ved akklamasjon.

3. Valg av tellerkorps på to personer. Ingen så behov for dette.

4. Godkjennelse av innkallelsen og dagsordenen. Årsmøtet er annonsert på Tegneseriemuseets hjemmeside. Innkallelsen til årsmøtet er sendt ut til medlemmene via e-post og vedlagt Bobla. Innkallelsen og dagsordenen godkjent ved akklamasjon.

5. Kontroll av tilstedeværendes stemmerett. 8 stemmer representert.

6. Styrets årsberetning. Leder leste opp årsberetningen. Vedtatt enstemmig.

7. Fjorårets regnskap. Regnskapet gjennomgått av kasserer og enstemmig vedtatt.

8. Kontingentfastsettelse for 2020. Styrets forslo uendret kontingent på 300,- kr. Enstemmig vedtatt.

9. Valg. Margaret Bjerke Andersson foreslått og gjenvalgt til leder,

Svein Johan Strøm Haugen foreslått og gjenvalgt til nestleder,

Jan P. Krogh foreslått og gjenvalgt til kasserer,

Bozena Blili foreslått og gjenvalgt til styremedlem..

Alle uten motkandidater og ved akklamasjon.

10. Innkomne forslag. Ingen innkomne forslag

Vedtekter for Tegneseriemuseets Venner (TmV) Vedtatt på årsmøtet 26. august 2001, sist endret på årsmøtet 10. mars 2018.

1. Formål. Foreningen bistår Norsk Tegneserieforum (NTF) med driften av Tegneseriemuseet i Norge med Det nasjonale Tegneseriearkivet og Tegneseriegalleriet.

2. Medlemskap og kontingent. TmV har tre former for medlemskap: Personlig medlem, støttemedlem (som betaler fem ganger personlig kontingent) og æresmedlem (som ikke betaler kontingent). Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

3. Årsmøtet. Årsmøtet består av samtlige betalende medlemmer. Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Hvert medlemskap gir en stemme. Årsmøte holdes i løpet av årets fire første måneder. Innkallelse til årsmøtet skal legges ut på Tegneseriemuseets hjemmeside senest fire uker før årsmøtedatoen. Alle saker av stor betydning skal avgjøres av årsmøtet. Alle medlemmer som kan forevise kvittering for betalt kontingent for året før har adgang og stemmerett. Årsmøtet ledes av den årsmøtet selv velger. Alle andre avgjørelser enn beslutning om vedtektsendring, eksklusjoner og oppløsning avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved personvalg, utfallet avgjøres da ved loddtrekning. Forslag må være styret ihende tre uker før årsmøtet. Vedtektsendringer kan bare besluttes med to tredjedels flertall.På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles: Valg av møteleder. Valg av referent. Valg av tellerkorps på to personer om det er behov for dette. Godkjennelse av innkallelsen og dagsordenen. Kontroll av tilstedeværendes stemmerett. Styrets årsberetning. Fjorårets regnskap. Kontingentfastsettelse. Valg av leder. Valg av nestleder. Valg av kasserer. Eventuelt valg av styremedlemmer. Innkomne forslag.

4.Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når 1/3 av medlemmene krever det. Ved innkallelse til ekstraordinært årsmøte gjelder en frist på to uker. Innkallelsen må inneholde ordlyden i de forslag møtet skal ta stilling til. Møtet kan ikke behandle noen andre saker.

5. Styret. Styret består av minst tre medlemmer valgt på årsmøtet. Styret forvalter foreningens midler og fremlegger hvert år regnskap og beretning. Styremøter holdes når leder bestemmer det, eller når minst to andre medlemmer av styret forlanger det. Møtene ledes av leder (eventuelt nestleder). Styret er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er tilstede. Alle avgjørelser i styret treffes med simpelt flertall. Leder er foreningens ansvarlige representant. Nestleder er ansvarlig for referater. Kasserer er ansvarlig for årsregnskapet. Hvis leder trekker seg rykker nestleder automatisk opp som leder.

6. Regnskap. Styret plikter å føre løpende regnskap som avsluttes ved hvert årsskifte. Regnskapet skal legges frem for årsmøtet for godkjennelse.

7. Oppløsning. Foreningen oppløses om dette besluttes enstemmig av et ordinære årsmøte. Forslaget om oppløsning må være kunngjort i innkallelsen til årsmøtet. Ved oppløsning overføres alle aktiva til Norsk Tegneserieforum (NTF).

 

Bobiler og campingvogner ønskes velkommen! 100,- kr pr. døgn, gratis parkering om dere besøker museet.  Muligheter for strøm og vann til 50,-.

Bruk tid i Tegneseriehuset Leseland, ett tusen kvadratmeter med bøker og tegneserier samlet inn av Tegneserieakademiet, Tegneserievennen, NTF m.fl.

Avishuset

096.jpg