Tegneseriemuseets Venner

Hils på Børre!
Hils på Børre!

Dersom du ønsker å støtte landets eneste museum for den 9. kunstart, da melder du deg inn her. Uten Venneforeningen hadde det ikke eksistert noe musem i Brandbu for tegneserier og tegneserieskapere. Venneforeningen holder museet åpent på dugnad, bidrar med kaker i helgene og kjøper inn gjenstander som kan stilles ut.

 

Som medlem av Venneforeningen kommer du gratis inn på museet og du bli også medlem av Norsk Tegneserieforum (NTF). Dette gir 10% rabatt hos Tronsmo bokhandel, Outland-kjedens butikker, Tegne.no og Malepaletten. Du får Bobla, årbok, nål, SPROING-stemmerett m.m. Se www.tegneserieforum.no

Kontingenten er på 300,- kr og betales til konto 2020 31 09807. Samtidig sender du en e-post med navn, adresse og telefonnummer til oss. (Post@tegneseriemuseet.no)

Venneboden. Vi tilbyr nå våre medlemmer fine lommekniver (50,-) og penner i mange varianter (30,-) med foreningens navn på. Vi har også  kjøleskapmagneter med Biff & Børre samt Hadelandsgården om sommeren og vinteren (30,-). Ny medlemsnål  (100,-). Verver du et nytt medlem får du tilsendt vervepremie fra Venneboden. Husk å sende oss en e-post.

Årsberetning 2017. Ordinært årsmøte. Ordinært årsmøte ble avholdt den 11. mars 2017. Kontingenten ble beholdt på 300,- kr. Nytt styre ble valgt; Margareth Bjerke Andersson (leder), Hanne Chr. Dunker (nestleder), Jan Petter Krogh (kasserer), Bozena Blili, John Chr. Elden, Øystein Sørensen og Stein Barli (styremedlemmer). Driften. Vi fikk fra april en avtale med Fellesantikvariatet AS om sammen med dem å drifte en raritetsbutikk i gamlebygget i Hadelandsgården. Fellesantikvariatet AS leier ca. 175 kvadratmeter som er blitt fylt med bøker, tegneserier, kunst og brukt. For dette betaler de en husleie på 8.000,- kr i måneden, noe som gjorde at vi igjen kunne inngå en leieavtale med stiftelsen Ordenes Makt fra april. ARTIGkviteten, som den kalles, holdes åpent på dugnad. Her har det vært åpent, og da samtidig for besøkende i museet, mandag til lørdag kl. 12-16 fra 1. juli til 1. november. Siden det kun lørdager og søndager kl.12-17. Besøket har dessverre vært svært lite tilfredsstillende, kun 45 flere besøkende enn ifjor, totalt 345. Kun husleien fra Fellesantikvariatet AS gjør det mulig å fortsette driften. Men omsetningen her har vært så lav at de hittil kun støtter oss med sine penger. På en eller annen måte burde vi få markedsført museet og butikken slik at omsetningen blir akseptabel, styret tar med takk imot alle forslag. Medlemstall og økonomi. I 2017 hadde vi stabilt 27 betalende medlemmer. Vi fikk 1.000,- kr totalt i driftsstøtte av Gran kommune, tippemidler og støtte fra Sparebank1-stiftelsen med 2.000,- kr. Bortfallet av all støtte av betydning fra det offentlige gjør driften vanskelig. Først mistet vi 45.000,- kr fra DKS og så sommerstøtten på 25.000,- kr og til sist støtten til sommerkurs på 20.000,- krForeningen er organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum. Alle medlemmer får to til tre nummer av Bobla, 10% rabatt hos Outland-butikkene og Tronsmo bokhandel på tegneserier, 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn AS / www.tegne.no samt Malepaletten AS på tegneutstyr, en ny tegneseriebok gratis tilsendt hvert år og rett til å delta i SPROING-juryen. Medlemskapet i foreningen som skapte museet og som er den eneste større i Norge med nær 200 medlemmer, er viktig for museets anseelse i og utenfor tegneseriemiljøene. Materiell. Vi har visittkort , pins, krus, kjøleskapsmagneter, postkort, lommekniver, diverse penner og tøymerker til PR- og vervebruk. Ta kontakt for verveeffekter!

Referat fra ordinært årsmøte i Tegneseriemuseets Venner

Lørdag 10. mars 2018 klokken 16.00 i Tegneseriemuseet i Norge

1. Valg av møteleder. Jan P. Krogh foreslått og valgt ved akklamasjon.

2. Valg av referent. Hanne Chr. Dunker foreslått og valgt ved akklamasjon.

3. Valg av tellerkorps på to personer. Ingen så behov for dette.

4. Godkjennelse av innkallelsen og dagsordenen.

Årsmøtet er annonsert på Tegneseriemuseets hjemmeside. Innkallelsen til årsmøtet er sendt ut til medlemmene via e-post. Innkallelsen og dagsordenen godkjent ved akklamasjon.

5. Kontroll av tilstedeværendes stemmerett. 7 tilstedeværende hadde stemmerett.

6. Styrets årsberetning. Leder leste opp årsberetningen. Vedtatt enstemmig.

7. Fjorårets regnskap. Regnskapet gjennomgått av kasserer og enstemmig vedtatt.

8. Kontingentfastsettelse for 2019. Styrets forslo uendret kontingent på 300,- kr. Enstemmig vedtatt.

9. Valg.

Margaret Bjerke Andersson foreslått og gjenvalgt til leder,

Svein Johan Strøm Haugen foreslått og valgt til nestleder,

Jan P. Krogh foreslått og gjenvalgt til kasserer,

Bozena Blili foreslått og gjenvalgt til styremedlem.

Alle uten motkandidater og ved akklamasjon.

10. Innkomne forslag. Da Norsk Tegneserieforums landsmøte d.d. har vedtatt å ta tilbake eierskapet til samlingene ber styret årsmøtet samtykke i at vår forening tilbakefører eierskapet til NTF. NTF vil opprette et eget musumsråd under sitt styre. NTF anmoder videre vår forening om fortsatt å påta seg den daglige driften av museumsvirksomheten i Brandbu. Begge forslag enstemmig vedtatt. Vedtektenes endres tilsvarende.

Møtet hevet kl. 17.00 ref. Hanne Chr. Dunker/s/    møteleder Jan P. Krogh/s/

Vedtekter for Tegneseriemuseets Venner (TmV) Vedtatt på årsmøtet 26. august 2001, sist endret på årsmøtet 10. mars 2018.

1. Formål. Foreningen bistår Norsk Tegneserieforum (NTF) med driften av Tegneseriemuseet i Norge med Det nasjonale Tegneseriearkivet og Tegneseriegalleriet.

2. Medlemskap og kontingent. TmV har tre former for medlemskap: Personlig medlem, støttemedlem (som betaler fem ganger personlig kontingent) og æresmedlem (som ikke betaler kontingent). Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

3. Årsmøtet. Årsmøtet består av samtlige betalende medlemmer. Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Hvert medlemskap gir en stemme. Årsmøte holdes i løpet av årets fire første måneder. Innkallelse til årsmøtet skal legges ut på Tegneseriemuseets hjemmeside senest fire uker før årsmøtedatoen. Alle saker av stor betydning skal avgjøres av årsmøtet. Alle medlemmer som kan forevise kvittering for betalt kontingent for året før har adgang og stemmerett. Årsmøtet ledes av den årsmøtet selv velger. Alle andre avgjørelser enn beslutning om vedtektsendring, eksklusjoner og oppløsning avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved personvalg, utfallet avgjøres da ved loddtrekning. Forslag må være styret ihende tre uker før årsmøtet. Vedtektsendringer kan bare besluttes med to tredjedels flertall.På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles: Valg av møteleder. Valg av referent. Valg av tellerkorps på to personer om det er behov for dette. Godkjennelse av innkallelsen og dagsordenen. Kontroll av tilstedeværendes stemmerett. Styrets årsberetning. Fjorårets regnskap. Kontingentfastsettelse. Valg av leder. Valg av nestleder. Valg av kasserer. Eventuelt valg av styremedlemmer. Innkomne forslag.

4.Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når 1/3 av medlemmene krever det. Ved innkallelse til ekstraordinært årsmøte gjelder en frist på to uker. Innkallelsen må inneholde ordlyden i de forslag møtet skal ta stilling til. Møtet kan ikke behandle noen andre saker.

5. Styret. Styret består av minst tre medlemmer valgt på årsmøtet. Styret forvalter foreningens midler og fremlegger hvert år regnskap og beretning. Styremøter holdes når leder bestemmer det, eller når minst to andre medlemmer av styret forlanger det. Møtene ledes av leder (eventuelt nestleder). Styret er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er tilstede. Alle avgjørelser i styret treffes med simpelt flertall. Leder er foreningens ansvarlige representant. Nestleder er ansvarlig for referater. Kasserer er ansvarlig for årsregnskapet. Hvis leder trekker seg rykker nestleder automatisk opp som leder.

6. Regnskap. Styret plikter å føre løpende regnskap som avsluttes ved hvert årsskifte. Regnskapet skal legges frem for årsmøtet for godkjennelse.

7. Oppløsning. Foreningen oppløses om dette besluttes enstemmig av et ordinære årsmøte. Forslaget om oppløsning må være kunngjort i innkallelsen til årsmøtet. Ved oppløsning overføres alle aktiva til Norsk Tegneserieforum (NTF).

 

Bobiler og campingvogner ønskes velkommen! 100,- kr pr. døgn, gratis parkering om dere besøker museet.  Muligheter for strøm og vann til 50,-.

Bruk tid i Tegneseriehuset Leseland, ett tusen kvadratmeter med bøker og tegneserier samlet inn av Tegneserieakademiet, Tegneserievennen, NTF m.fl.

Avishuset

096.jpg